• معرفی اعضای هیئت علمی
   

   

  جنای آقای دکتر مجید چهری ریاست محترم دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه

  مشاهده رزومه علمی

   

  جناب آقای دکتر صمد اسمی  معاونت محترم آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه

  مشاهده رزومه علمی 

   

  سرکار خانم دکتر زهره نریمانی هیئت علمی محترم تمام وقت دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه

  مشاهده رزومه علمی 

   

  جناب آقای دکتر مسعود اقبالی هیئت علمی محترم تمام وقت دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه

  مشاهده رزومه علمی 

   

   

   

  سرکار خانم دکتر فرحناز وحیدنیا هیئت علمی محترم تمام وقت دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه

  مشاهده رزومه علمی