از تاریخ 1397/1/18 ریاست جدید دانشکده علوم و فنون قرآن تهران به عهده آقای دکتر علی محمدی قرار گرفت ، ایشان قبلاً مدیریت گروه آموزش علوم قرآن ، علوم تفسیر و معاونت آموزشی و پژوهشی را بر عهده داشتند.

جهت مشاهده خبر به این صفحه مراجعه نمایید.