مسئولیت دبیرخانه و روابط عمومی دانشکده بر عهده خانم جعفریان می باشد.