معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده آقای سید علی رئیسی می باشند.