تاریخچه رؤسای دانشکده

تاریخچه پست ریاست دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه:

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدت سابقه ریاست

1

دکتر عادل نادر علی

رئیس

از  سال 1373  لغایت  1377

2

دکتر جهانگیر امیری

رئیس

از  سال 1377  لغایت  1386

3

دکتر مهرداد صفرزاده

رئیس

از  سال 1386 لغایت 1391

4

دکتر مجید محمدی

سرپرست

 از  سال 1391 لغایت  1392

5

دکتر محمد قاسم احمدی

رئیس

از  سال 1392 لغایت 1397

6

دکتر مجید چهری

رئیس

از  سال 1397  لغایت  ( تاکنون )